دوره های تعلیمی

دوره های تعلیمی اولین و دومین و سومین سه شنبه هر ماه از ساعت ۱۸:۰۰ لغایت ۲۰:۰۰ در محل کلیسای الوهیم توسط آقای کرامت  برگزار می شود
ورود برای  همه آزاد است ما حضور شما را در این کلاسها ‍‍بذیرا می باشیم

آدرس:  Hildesheimer Str. 179, Hannover 30173

Bibelunterricht in persischer Sprache

Am ersten, zweiten und dritten Dienstag im Monat um 18:00 bis 20:00 Uhr
in der Gemeinde am Döhrener Turm. Leitung: Pastor Keramat

Offen für jedermann. Herzlich willkommen!